• استکر دستی با ظرفیت بیش از 500 تا 1000 کیلوگرم

استکر دستی مدل SDJ1010 با ظرفیت 1000 کیلوگرم
  • Sale

استکر دستی مدل SDJ1010 با ظرفیت 1000 کیلوگرم

(stacker)استکردستی با بالابری 1000 میلیمتر
_____________________________________
ظرفیت:1000کیلوگرم

(stacker)استکردستی با بالابری 1000 میلیمتر
_____________________________________
ظرفیت:1000کیلوگرم

استکر دستی مدل SDJ1012 با ظرفیت 1000 کیلوگرم
  • Sale

استکر دستی مدل SDJ1012 با ظرفیت 1000 کیلوگرم

(stacker) استکر دستی با بالابری 1200 میلیمتر
_____________________________________
ظرفیت:1000کیلوگرم

(stacker) استکر دستی با بالابری 1200 میلیمتر
_____________________________________
ظرفیت:1000کیلوگرم

استکر دستی مدل SDJ1000 با ظرفیت 1000 کیلوگرم
  • Sale

استکر دستی مدل SDJ1000 با ظرفیت 1000 کیلوگرم

(stacker) استکر دستی با بالابری 1600 میلی متر
_____________________________________
ظرفیت:1000کیلوگرم

(stacker) استکر دستی با بالابری 1600 میلی متر
_____________________________________
ظرفیت:1000کیلوگرم

استکر دستی مدل SDJA1000 با ظرفیت 1000 کیلوگرم
  • Sale

استکر دستی مدل SDJA1000 با ظرفیت 1000 کیلوگرم

(stacker) استکر دستی با بالابری 1600 میلی متر و شاخک قابل تنظیم
____________________________________
ظرفیت:1000کیلوگرم

(stacker) استکر دستی با بالابری 1600 میلی متر و شاخک قابل تنظیم
____________________________________
ظرفیت:1000کیلوگرم

استکر دستی مدل SDJAS1000 با ظرفیت 1000 کیلوگرم
  • Sale

استکر دستی مدل SDJAS1000 با ظرفیت 1000 کیلوگرم

(stacker) استکر دستی با بالابری 1600 میلی متر و شاخک قابل تنظیم
_____________________________________
ظرفیت:1000کیلوگرم

(stacker) استکر دستی با بالابری 1600 میلی متر و شاخک قابل تنظیم
_____________________________________
ظرفیت:1000کیلوگرم

استکر دستی مدل SDJ1025 با ظرفیت 1000 کیلوگرم
  • Sale

استکر دستی مدل SDJ1025 با ظرفیت 1000 کیلوگرم

(stacker) استکر دستی با بالابری 2500 میلی متر و شاخک ثابت
_____________________________________
ظرفیت:1000 کیلوگرم

(stacker) استکر دستی با بالابری 2500 میلی متر و شاخک ثابت
_____________________________________
ظرفیت:1000 کیلوگرم

استکر دستی مدل SDJ1030 با ظرفیت 1000 کیلوگرم
  • Sale

استکر دستی مدل SDJ1030 با ظرفیت 1000 کیلوگرم

(stacker) استکر دستی با بالابری 3000 میلی متر و شاخک ثابت
_____________________________________
ظرفیت:1000کیلوگرم

(stacker) استکر دستی با بالابری 3000 میلی متر و شاخک ثابت
_____________________________________
ظرفیت:1000کیلوگرم

استکر دستی مدل SDJA1025 با ظرفیت 1000 کیلوگرم
  • Sale

استکر دستی مدل SDJA1025 با ظرفیت 1000 کیلوگرم

(stacker) استکر دستی با بالابری 2500 میلی متر و شاخک قابل تنظیم
_____________________________________
ظرفیت:1000کیلوگرم

(stacker) استکر دستی با بالابری 2500 میلی متر و شاخک قابل تنظیم
_____________________________________
ظرفیت:1000کیلوگرم

استکر دستی مدل  SDJA 1000-I با ظرفیت 1000 کیلوگرم
  • Sale

استکر دستی مدل SDJA 1000-I با ظرفیت 1000 کیلوگرم

(stacker)استکردستی با بالابری 1600 /2500 میلیمتر
_____________________________________
ظرفیت:1000کیلوگرم

(stacker)استکردستی با بالابری 1600 /2500 میلیمتر
_____________________________________
ظرفیت:1000کیلوگرم