• جک پالت استاندارد با ظرفیت 500 کیلوگرم الی 5 تن

جک پالت مدل BF

جک پالت مدل BF

(pallet truck)سیستم تمام هیدرولیک
________________________________
ظرفیت:2500 کیلوگرم

(pallet truck)سیستم تمام هیدرولیک
________________________________
ظرفیت:2500 کیلوگرم

۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال
جک پالت مدل BFQ

جک پالت مدل BFQ

(pallet truck)جک پالت با سرعت بالابری زیاد
________________________________
ظرفیت:2500 کیلوگرم

(pallet truck)جک پالت با سرعت بالابری زیاد
________________________________
ظرفیت:2500 کیلوگرم

جک پالت مدل BF3500

جک پالت مدل BF3500

(pallet truck)جک پالت
________________________________
ظرفیت :3500 کیلوگرم

(pallet truck)جک پالت
________________________________
ظرفیت :3500 کیلوگرم

جک پالت مدل BFW

جک پالت مدل BFW

(pallet truck)جک پالت با عرض زیاد
________________________________
ظرفیت:1500 کیلوگرم

(pallet truck)جک پالت با عرض زیاد
________________________________
ظرفیت:1500 کیلوگرم

جک پالت مدل BFWL

جک پالت مدل BFWL

(pallet truck)جک پالت با عرض زیاد
________________________________
ظرفیت:1500 کیلوگرم

(pallet truck)جک پالت با عرض زیاد
________________________________
ظرفیت:1500 کیلوگرم

جک پالت مدل BFZ

جک پالت مدل BFZ

(pallet truck)جک پالت فوق باریک
________________________________
ظرفیت:2000 کیلوگرم

(pallet truck)جک پالت فوق باریک
________________________________
ظرفیت:2000 کیلوگرم

جک پالت مدل BFL10

جک پالت مدل BFL10

(pallet truck)جک پالت با ارتفاع پایین
________________________________
ظرفیت:1000 کیلوگرم

(pallet truck)جک پالت با ارتفاع پایین
________________________________
ظرفیت:1000 کیلوگرم

جک پالت مدل BFL15

جک پالت مدل BFL15

(pallet truck)جک پالت با ارتفاع پایین
________________________________
ظرفیت:1500 کیلوگرم

(pallet truck)جک پالت با ارتفاع پایین
________________________________
ظرفیت:1500 کیلوگرم

جک پالت مدل BFH

جک پالت مدل BFH

(pallet truck)جک پالت با ارتفاع بالا
________________________________
ظرفیت:2000 کیلوگرم

(pallet truck)جک پالت با ارتفاع بالا
________________________________
ظرفیت:2000 کیلوگرم

جک پالت مدل WB

جک پالت مدل WB

(pallet truck)جک پالت فوق سنگین
________________________________
ظرفیت:5000 کیلوگرم

(pallet truck)جک پالت فوق سنگین
________________________________
ظرفیت:5000 کیلوگرم

جک پالت مدل BF-III

جک پالت مدل BF-III

(pallet truck)سیستم تمام هیدرولیک
________________________________
ظرفیت:2500 کیلوگرم

(pallet truck)سیستم تمام هیدرولیک
________________________________
ظرفیت:2500 کیلوگرم