• استکر برقی2

استکر 1/6 تن مدل SB16-950

استکر 1/6 تن مدل SB16-950

(stacker) استکر با ارتفاع بالابری تا 5 متر ،مجهز به فرمان برقی و شاخک ثابت
ظرفیت:1600 کیلوگرم
__________________________________
استکر،استکر تمام برقی،استکر برقی،لیفتراک دستی،لیفتراک،خرید لیفتراک دستی،قیمت استکر برقی،فروش لیفتراک،جک پالت

(stacker) استکر با ارتفاع بالابری تا 5 متر ،مجهز به فرمان برقی و شاخک ثابت
ظرفیت:1600 کیلوگرم
__________________________________
استکر،استکر تمام برقی،استکر برقی،لیفتراک دستی،لیفتراک،خرید لیفتراک دستی،قیمت استکر برقی،فروش لیفتراک،جک پالت

استکر 1/6 تن مدل SB16-960

استکر 1/6 تن مدل SB16-960

(stacker) استکر با ارتفاع بالابری تا 5 متر،مجهز به فرمان برقی و شاخک قابل تنظیم
ظرفیت:1600 کیلوگرم
__________________________________
استکر،استکر تمام برقی،استکر برقی،لیفتراک دستی،لیفتراک،خرید لیفتراک دستی،قیمت استکر برقی،فروش لیفتراک،جک پالت

(stacker) استکر با ارتفاع بالابری تا 5 متر،مجهز به فرمان برقی و شاخک قابل تنظیم
ظرفیت:1600 کیلوگرم
__________________________________
استکر،استکر تمام برقی،استکر برقی،لیفتراک دستی،لیفتراک،خرید لیفتراک دستی،قیمت استکر برقی،فروش لیفتراک،جک پالت

استکر تمام برقیAC مدل SB12-970

استکر تمام برقیAC مدل SB12-970

(stacker) استکر تمام برقی با وزنه ی تعادلی و بدون پایه شاخک
ظرفیت:1200 کیلوگرم
__________________________________
استکر،استکر تمام برقی،استکر برقی،لیفتراک دستی،لیفتراک،خرید لیفتراک دستی،قیمت استکر برقی،فروش لیفتراک،جک پالت،لیفتراک

(stacker) استکر تمام برقی با وزنه ی تعادلی و بدون پایه شاخک
ظرفیت:1200 کیلوگرم
__________________________________
استکر،استکر تمام برقی،استکر برقی،لیفتراک دستی،لیفتراک،خرید لیفتراک دستی،قیمت استکر برقی،فروش لیفتراک،جک پالت،لیفتراک

استکر تمام برقی AC مدل SB20-D930

استکر تمام برقی AC مدل SB20-D930

(stacker) استکر تمام برقی با شیر مغناطیسی دو طرفه
ظرفیت:2000 کیلوگرم
__________________________________
استکر،استکر تمام برقی،استکر برقی،لیفتراک دستی،لیفتراک،خرید لیفتراک دستی،قیمت استکر برقی،فروش لیفتراک،لیفتراک،جک پالت

(stacker) استکر تمام برقی با شیر مغناطیسی دو طرفه
ظرفیت:2000 کیلوگرم
__________________________________
استکر،استکر تمام برقی،استکر برقی،لیفتراک دستی،لیفتراک،خرید لیفتراک دستی،قیمت استکر برقی،فروش لیفتراک،لیفتراک،جک پالت

استکر تمام برقی  AC مدل SB16-350

استکر تمام برقی AC مدل SB16-350

(stacker) استکر تمام برقی با شیر مغناطیسی دو طرفه
ظرفیت:1600 کیلوگرم
__________________________________
استکر،استکر تمام برقی،استکر برقی،لیفتراک دستی،لیفتراک،خرید لیفتراک دستی،قیمت استکر برقی،فروش لیفتراک

(stacker) استکر تمام برقی با شیر مغناطیسی دو طرفه
ظرفیت:1600 کیلوگرم
__________________________________
استکر،استکر تمام برقی،استکر برقی،لیفتراک دستی،لیفتراک،خرید لیفتراک دستی،قیمت استکر برقی،فروش لیفتراک

استکر تمام برقی AC مدل SB20-D970

استکر تمام برقی AC مدل SB20-D970

(stacker) استکر تمام برقی با قابلیت کاهش اتومات سرعت در ارتفاع بالا
ظرفیت:2000 کیلوگرم
__________________________________
استکر،استکر تمام برقی،استکر برقی،لیفتراک دستی،لیفتراک،خرید لیفتراک دستی،قیمت استکر برقی،فروش لیفتراک

(stacker) استکر تمام برقی با قابلیت کاهش اتومات سرعت در ارتفاع بالا
ظرفیت:2000 کیلوگرم
__________________________________
استکر،استکر تمام برقی،استکر برقی،لیفتراک دستی،لیفتراک،خرید لیفتراک دستی،قیمت استکر برقی،فروش لیفتراک

استکر تمام برقی  AC مدل SB16-970

استکر تمام برقی AC مدل SB16-970

(stacker) استکر تمام برقی با سیستم ترمز الکترومغناطیسی
ظرفیت:1600 کیلوگرم
____________________________________
استکر،استکر تمام برقی،استکر برقی،لیفتراک دستی،لیفتراک،خرید لیفتراک دستی،قیمت استکر برقی،فروش لیفتراک

(stacker) استکر تمام برقی با سیستم ترمز الکترومغناطیسی
ظرفیت:1600 کیلوگرم
____________________________________
استکر،استکر تمام برقی،استکر برقی،لیفتراک دستی،لیفتراک،خرید لیفتراک دستی،قیمت استکر برقی،فروش لیفتراک