• استکر دستی با ظرفیت بیش از 1000 کیلوگرم

استکر دستی  مدل SDJ1500 با ظرفیت 1500 کیلوگرم
  • Sale

استکر دستی مدل SDJ1500 با ظرفیت 1500 کیلوگرم

(stacker) ساخته شده از پروفیل های فولادی مستحکم
ظرفیت:1500 کیلوگرم
____________________________________
انواع استکر دستی،استکر دستی،فروش استکر دستی،خرید استکر دستی،پالت،لیفتراک دستی،لیفتراک،جک پالت

(stacker) ساخته شده از پروفیل های فولادی مستحکم
ظرفیت:1500 کیلوگرم
____________________________________
انواع استکر دستی،استکر دستی،فروش استکر دستی،خرید استکر دستی،پالت،لیفتراک دستی،لیفتراک،جک پالت

استکر دستی مدل SDJA1500 با ظرفیت 1500 کیلوگرم
  • Sale

استکر دستی مدل SDJA1500 با ظرفیت 1500 کیلوگرم

(stacker) استکردستی با شاخک قابل تنظیم
ظرفیت:1500 کیلوگرم
____________________________________
انواع استکر دستی،استکر دستی،فروش استکر دستی،خرید استکر دستی،پالت،لیفتراک دستی،لیفتراک،لیفتراک دوگانه،جک پالت

(stacker) استکردستی با شاخک قابل تنظیم
ظرفیت:1500 کیلوگرم
____________________________________
انواع استکر دستی،استکر دستی،فروش استکر دستی،خرید استکر دستی،پالت،لیفتراک دستی،لیفتراک،لیفتراک دوگانه،جک پالت

استکر دستی مدل SJJA1500 با ظرفیت 1500 کیلوگرم
  • Sale

استکر دستی مدل SJJA1500 با ظرفیت 1500 کیلوگرم

(stacker) استکر دستی با شاخک قابل تنظیم
ظرفیت:1500 کیلوگرم
____________________________________
انواع استکر دستی،استکر دستی،فروش استکر دستی،خرید استکر دستی،پالت،لیفتراک دستی،لیفتراک،جک پالت،لیفتراک دیزلی

(stacker) استکر دستی با شاخک قابل تنظیم
ظرفیت:1500 کیلوگرم
____________________________________
انواع استکر دستی،استکر دستی،فروش استکر دستی،خرید استکر دستی،پالت،لیفتراک دستی،لیفتراک،جک پالت،لیفتراک دیزلی

استکر دستی مدل SDJA 1500-I با ظرفیت 1500 کیلوگرم
  • Sale

استکر دستی مدل SDJA 1500-I با ظرفیت 1500 کیلوگرم

(stacker)استکردستی با بالابری 1600 میلی متر
ظرفیت:1500 کیلوگرم
____________________________________
انواع استکر دستی،استکر دستی،فروش استکر دستی،خرید استکر دستی،پالت،لیفتراک دستی،لیفتراک،جک پالت،قیمت لیفتراک

(stacker)استکردستی با بالابری 1600 میلی متر
ظرفیت:1500 کیلوگرم
____________________________________
انواع استکر دستی،استکر دستی،فروش استکر دستی،خرید استکر دستی،پالت،لیفتراک دستی،لیفتراک،جک پالت،قیمت لیفتراک

استکر دستی مدل SJJA 20E با ظرفیت 2000 کیلوگرم
  • Sale

استکر دستی مدل SJJA 20E با ظرفیت 2000 کیلوگرم

(stacker)استکردستی با بالابری 1500 میلی متر
ظرفیت:2000کیلوگرم
____________________________________
انواع استکر دستی،استکر دستی،فروش استکر دستی،خرید استکر دستی،پالت،لیفتراک دستی،جک پالت،لیفتراک،قیمت جک پالت،قیمت لیفتراک

(stacker)استکردستی با بالابری 1500 میلی متر
ظرفیت:2000کیلوگرم
____________________________________
انواع استکر دستی،استکر دستی،فروش استکر دستی،خرید استکر دستی،پالت،لیفتراک دستی،جک پالت،لیفتراک،قیمت جک پالت،قیمت لیفتراک