• بشکه گیر

استکر بشکه گیر مدل YTD35

استکر بشکه گیر مدل YTD35

(drum stacker)
استکر بشکه گیر دستی
_______________________
با گردش 360 درجه دستی
ظرفیت بشکه: 350 کیلوگرم

(drum stacker)
استکر بشکه گیر دستی
_______________________
با گردش 360 درجه دستی
ظرفیت بشکه: 350 کیلوگرم

بشکه گیر الحاقیه لیفتراک مدل HK300

بشکه گیر الحاقیه لیفتراک مدل HK300

(drum lifter)
بشکه گیر »» الحاقیه لیفتراک
_______________________
با گردش 360 درجه برقی
ظرفیت بشکه: 300 کیلوگرم

(drum lifter)
بشکه گیر »» الحاقیه لیفتراک
_______________________
با گردش 360 درجه برقی
ظرفیت بشکه: 300 کیلوگرم

الحاقیه لیفتراک مدل HK285C

الحاقیه لیفتراک مدل HK285C

(drum lifter)
بشکه گیر »» الحاقیه لیفتراک
_______________________
با گردش 360 درجه دستی
ظرفیت بشکه: 300 کیلوگرم

(drum lifter)
بشکه گیر »» الحاقیه لیفتراک
_______________________
با گردش 360 درجه دستی
ظرفیت بشکه: 300 کیلوگرم

بشکه گیر الحاقیه لیفتراک مدل DG360B

بشکه گیر الحاقیه لیفتراک مدل DG360B

(drum lifter)
بشکه گیر »» الحاقیه لیفتراک
_______________________
برای بالا و پایین بردن بشکه
ظرفیت بشکه: 360 کیلوگرم

(drum lifter)
بشکه گیر »» الحاقیه لیفتراک
_______________________
برای بالا و پایین بردن بشکه
ظرفیت بشکه: 360 کیلوگرم

الحاقیه لیفتراک مدل DG720B

الحاقیه لیفتراک مدل DG720B

(drum lifter)
بشکه گیر »» الحاقیه لیفتراک
_______________________
برای بالا و پایین بردن بشکه
ظرفیت بشکه: 2 * 360 کیلوگرم

(drum lifter)
بشکه گیر »» الحاقیه لیفتراک
_______________________
برای بالا و پایین بردن بشکه
ظرفیت بشکه: 2 * 360 کیلوگرم

الحاقیه مدل Drum Grab

الحاقیه مدل Drum Grab

(drum grab)
بشکه گیر »» الحاقیه لیفتراک و استکر
_______________________
برای بالا و پایین بردن بشکه
ظرفیت بشکه: 680 کیلوگرم

(drum grab)
بشکه گیر »» الحاقیه لیفتراک و استکر
_______________________
برای بالا و پایین بردن بشکه
ظرفیت بشکه: 680 کیلوگرم

بشکه گیر مدل DL300

بشکه گیر مدل DL300

(drum loader)
بشکه گیر
_______________________
برای حمل بشکه - دستی
ظرفیت بشکه: 300 کیلوگرم

(drum loader)
بشکه گیر
_______________________
برای حمل بشکه - دستی
ظرفیت بشکه: 300 کیلوگرم