• جک پالت برقی و نیمه برقی

جک پالت مدل PB20Z
  • Sale

جک پالت مدل PB20Z

(pallet truck) جک پالت برقی
دارای کنترل فرکانس و موتور با جریان متناوب
ظرفیت:2000 کیلوگرم

(pallet truck) جک پالت برقی
دارای کنترل فرکانس و موتور با جریان متناوب
ظرفیت:2000 کیلوگرم

جک پالت مدل PB25Z
  • Sale

جک پالت مدل PB25Z

(pallet truck)جک پالت
دارای کنترل فرکانس و موتور با جریان متناوب
ظرفیت:2500 کیلوگرم

(pallet truck)جک پالت
دارای کنترل فرکانس و موتور با جریان متناوب
ظرفیت:2500 کیلوگرم

جک پالت مدل PB20-460

جک پالت مدل PB20-460

(pallet truck)جک پالت برقی
جک پالت برقی یا دکمه سرعت پایین(لاک پشتی)بر روی دسته کنترلی
ظرفیت:2000 کیلوگرم

(pallet truck)جک پالت برقی
جک پالت برقی یا دکمه سرعت پایین(لاک پشتی)بر روی دسته کنترلی
ظرفیت:2000 کیلوگرم

جک پالت مدل PB15-170J

جک پالت مدل PB15-170J

(pallet truck)جک پالت برقی
جک پالت مناسب برای فضاهای باریک و با صدای کم
ظرفیت:1500 کیلوگرم

(pallet truck)جک پالت برقی
جک پالت مناسب برای فضاهای باریک و با صدای کم
ظرفیت:1500 کیلوگرم

جک پالت مدل PB20-490

جک پالت مدل PB20-490

(pallet truck)جک پالت برقی
جک پالت با سرعت حرکت بالا
ظرفیت:2000 کیلوگرم

(pallet truck)جک پالت برقی
جک پالت با سرعت حرکت بالا
ظرفیت:2000 کیلوگرم

جک پالت مدل PB35-510

جک پالت مدل PB35-510

(pallet truck)جک پالت برقی
جک پالت با سوئیچ ترمز اضطراری
ظرفیت:3500 کیلوگرم

(pallet truck)جک پالت برقی
جک پالت با سوئیچ ترمز اضطراری
ظرفیت:3500 کیلوگرم

جک پالت مدل PB35-520

جک پالت مدل PB35-520

(pallet truck)جک پالت برقی
جک پالت با سوئیچ ترمز اضطراری
ظرفیت:3500 کیلوگرم

(pallet truck)جک پالت برقی
جک پالت با سوئیچ ترمز اضطراری
ظرفیت:3500 کیلوگرم

جک پالت مدل PB35-530

جک پالت مدل PB35-530

(pallet truck)جک پالت برقی
جک پالت با سوئیچ ترمز اضطراری
ظرفیت:3500 کیلوگرم

(pallet truck)جک پالت برقی
جک پالت با سوئیچ ترمز اضطراری
ظرفیت:3500 کیلوگرم