• جک پالت (پالت تراک) خاص

جک پالت مدل BFB
  • Sale

جک پالت مدل BFB

(pallet truck)
جک پالت ترمزدار

(pallet truck)
جک پالت ترمزدار

جک پالت مدل BFT
  • Sale

جک پالت مدل BFT

(pallet truck)
جک پالت با حرکت متقاطع

(pallet truck)
جک پالت با حرکت متقاطع

جک پالت مدل BFR
  • Sale

جک پالت مدل BFR

(pallet truck)
جک پالت با تکیه گاه

(pallet truck)
جک پالت با تکیه گاه

جک پالت مدل BFJ
  • Sale

جک پالت مدل BFJ

(pallet truck)
جهت حمل بارهای مدور

(pallet truck)
جهت حمل بارهای مدور

جک پالت مدل HW
  • Sale

جک پالت مدل HW

(pallet truck)
جک پالت برای سطوح ناهموار

(pallet truck)
جک پالت برای سطوح ناهموار