• لیفتراک دیزلی 1 الی 3,5 تن

لیفتراک دیزلی با ظرفیت 1 تن مدل FD10

لیفتراک دیزلی با ظرفیت 1 تن مدل FD10

(forklift truck)لیفتراک دیزلی
ظرفیت:1000 کیلوگرم-1 تن
دارای دکل استاندارد 3 متر و قابل سفارش تا 6 متر

(forklift truck)لیفتراک دیزلی
ظرفیت:1000 کیلوگرم-1 تن
دارای دکل استاندارد 3 متر و قابل سفارش تا 6 متر

لیفتراک دیزلی با ظرفیت 1/5 تن مدل    FD15
  • Sale

لیفتراک دیزلی با ظرفیت 1/5 تن مدل FD15

(forklift truck)لیفتراک دیزلی
ظرفیت:1500 کیلوگرم-1/5 تن
دارای دکل استاندارد 3 متر و قابل سفارش تا 6 متر

(forklift truck)لیفتراک دیزلی
ظرفیت:1500 کیلوگرم-1/5 تن
دارای دکل استاندارد 3 متر و قابل سفارش تا 6 متر

لیفتراک دیزلی با ظرفیت 1/8 تن مدل FD18
  • Sale

لیفتراک دیزلی با ظرفیت 1/8 تن مدل FD18

(forklift truck)لیفتراک دیزلی
ظرفیت:1800 کیلوگرم-1/8 تن
دارای دکل استاندارد 3 متر و قابل سفارش تا 6 متر
___________________________________
لیفتراک دیزلی،خرید لیفتراک،فروش لیفتراک،انواع لیفتراک،قیمت لیفتراک،انواع لیفتراک دیزلی

(forklift truck)لیفتراک دیزلی
ظرفیت:1800 کیلوگرم-1/8 تن
دارای دکل استاندارد 3 متر و قابل سفارش تا 6 متر
___________________________________
لیفتراک دیزلی،خرید لیفتراک،فروش لیفتراک،انواع لیفتراک،قیمت لیفتراک،انواع لیفتراک دیزلی

لیفتراک دیزلی با ظرفیت 2 تن مدل  FD20
  • Sale

لیفتراک دیزلی با ظرفیت 2 تن مدل FD20

(forklift truck)لیفتراک دیزلی
ظرفیت:2000 کیلوگرم-2 تن
دارای دکل استاندارد 3 متر و قابل سفارش تا 6 متر

(forklift truck)لیفتراک دیزلی
ظرفیت:2000 کیلوگرم-2 تن
دارای دکل استاندارد 3 متر و قابل سفارش تا 6 متر

لیفتراک دیزلی با ظرفیت 2/5 تن مدل FD25
  • Sale

لیفتراک دیزلی با ظرفیت 2/5 تن مدل FD25

(forklift truck)لیفتراک دیزلی
ظرفیت:2500 کیلوگرم-2/5 تن
دارای دکل استاندارد 3 متر و قابل سفارش تا 6 متر
___________________________________
لیفتراک دیزلی،خرید لیفتراک،فروش لیفتراک،انواع لیفتراک،قیمت لیفتراک،انواع لیفتراک دیزلی

(forklift truck)لیفتراک دیزلی
ظرفیت:2500 کیلوگرم-2/5 تن
دارای دکل استاندارد 3 متر و قابل سفارش تا 6 متر
___________________________________
لیفتراک دیزلی،خرید لیفتراک،فروش لیفتراک،انواع لیفتراک،قیمت لیفتراک،انواع لیفتراک دیزلی

لیفتراک دیزلی با ظرفیت 3 تن مدل FD30
  • Sale

لیفتراک دیزلی با ظرفیت 3 تن مدل FD30

(forklift truck)لیفتراک دیزلی
با ظرفیت:3000 کیلوگرم-3 تن
دارای دکل استاندارد 3 متر و قابل سفارش تا 6 متر
___________________________________
لیفتراک دیزلی،خرید لیفتراک،فروش لیفتراک،انواع لیفتراک،قیمت لیفتراک

(forklift truck)لیفتراک دیزلی
با ظرفیت:3000 کیلوگرم-3 تن
دارای دکل استاندارد 3 متر و قابل سفارش تا 6 متر
___________________________________
لیفتراک دیزلی،خرید لیفتراک،فروش لیفتراک،انواع لیفتراک،قیمت لیفتراک

لیفتراک دیزلی با ظرفیت 3/5 تن مدل FD35
  • Sale

لیفتراک دیزلی با ظرفیت 3/5 تن مدل FD35

(forklift truck)لیفتراک دیزلی
ظرقیت:3500 کیلوگرم-3/5 تن
دارای دکل استاندارد 3 متر و قابل سفارش تا 6 متر

(forklift truck)لیفتراک دیزلی
ظرقیت:3500 کیلوگرم-3/5 تن
دارای دکل استاندارد 3 متر و قابل سفارش تا 6 متر